Βεβαιώσεις μηχανικού

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Ν.4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού απαιτείται η επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και παράλληλα η προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη:

  1. Τίτλο ιδιοκτησίας,
  2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  3. Εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα
  4. Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής άδειας
  5. Λοιπά στοιχεία νομιμότητας των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων εάν υπάρχουν στο ακίνητο (Ν.4014/2011, Ν.4178/2013, Ν.4495/2017 κλπ).